Renoveringsprojekt 2019-2020

På denne side vil der løbende komme orientering til beboere om renoveringsprojektet.


Foreløbig tidsplan med ugenumre (opdateret pr 7/9 2020)

Etape 1 er færdig.

Der tages forbehold for forsinkelser undervejs:

Overblik over etaper

 • 1. etape: Dannevirkegade 26-32.
 • 2. etape: Dannevirkegade 22-24, Alsgade 7-9 og Slesvigsgade 21.
 • 3. etape: Slesvigsgade 23-31.
 • 4. etape: Slesvigsgade 33, Slien 2-6.

Etaperne følger brandkammene på taget.

Byggepladsplan


Klik på billedet for større udgave.


1/5 2020: Opdateret tidsplan for byggeriet

Kære beboer i A/B Dannevirke
Nu hvor etape 1 nærmer sig sin afslutning, har Hovedstadens Bygningsentreprise A/S (HB) opdateret deres tidsplan, som kan ses herunder. Der tages naturligvis forbehold for forsinkelser – hold øje med varsler fra HB; det er dem der tæller!

I forhold til den først udmeldte tidsplan var der på etape 1 nogle forskydninger. Især var det vejret der drillede, da det simpelthen var for koldt til at påbegynde omfugningen før langt ind i april. Heldigvis er det lykkedes HB at rykke rundt på arbejdet således at arbejdsperioden på etape 1 for indeværende kun ser ud til at blive forlænget med en enkelt uge i forhold til den første tidsplan.

For etape 2 bliver der også en lille forlængelse på stilladsperioden, blandt andet grundet udbedring af en større råd-/svampeskade som blev fundet under nedrivningen.

Bemærk at tidsplanen for etape 4 ikke er revideret endnu, så de tal skal tages med større forbehold end de andre.

I forhold til udskiftning af vinduer/døre, så afvikles udskiftning af vinduer og udskiftning/montering af døre separat, da stilladset skal omstilles mellem monteringen af hhv vinduer og døre. Det vil sige, at hvis man både skal have dør og vindue på samme side, så bliver de altså ikke monteret på samme tid.

Oplever man forhold i forbindelse med projektet der ikke er i orden, kan man kontakte bestyrelsen via mail på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller ved skriftlig henvendelse på viceværtkontoret. Alle skader og mangler registreres af foreningens byggerådgiver, Katrine fra Schødt A/S, der registrerer dem med henblik på senere udbedring. Husk navn/adresse og meget gerne fotodokumentation.

Opsætning af altaner forventes opstartet i uge 35 på gårdsiden. Nærmere information følger, når vi er tættere på.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
A/B Dannevirke

PS: Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at enkelte beboere længes så meget efter at få altan, at de ved flere lejligheder har taget stilladset i brug. Det skal derfor understreges at det er strengt forbudt at færdes på stilladset unden tilladelse! Der er ingen forsikring der dækker privat færdsel på stilladset, ligesom man vil kunne blive gjort erstatningsansvarlig for skader og ekstraomkostninger, som man afstedkommer.


14/2 2020: Information om arbejder i lejligheder og kælderrum i A/B Dannevirke

Kære beboer i A/B Dannevirke

I forbindelse med det igangværende byggeprojekt har bestyrelsen fået en del spørgsmål om arbejder inde i lejlighederne. Vi har derfor udarbejdet denne oversigt i samarbejde med Hovedstadens Bygningsentreprise A/S (HB) og håber at den besvarer alle spørgsmål. Vi tager forbehold for nødvendige ændringer.

Tidsplan
Den aktuelle tidsplan kan ses på opslag i porten eller på abdannevirke.dk.

Varsler
Når der er behov for adgang til lejligheder, varsler HB både generelt og specifikt:

 • Senest 14 dage før håndværkerne skal ind i lejlighederne, kommer der en generel varsling op i opgangen.
 • Senest 3 dage før der skal gives adgang, gives der et specifikt varsel til de enkelte lejligheder. Varslerne afleveres i postkasserne, hvorfor det er vigtigt at holde øje med dem.

Desuden varsles om særligt støjende eller svinende arbejde.

Nøgler og adgang
Har du afleveret nøgler, skal du blot sørge for at gøre plads jf varslet.

Har du ikke afleveret nøgle, er det vigtigt at du sørger for at være hjemme på dagen! Alternativt kan du stadig aflevere nøgler til HB via brevsprækken på viceværtkontoret. Benyt det kodede nøglevedhæng der tidligere er omdelt, eller – hvis du ikke længere har dette – skriv tydeligt på nøglen at den er til HB.

Jf påkrav fra Ejendomsadministrationen 4-B af 10/1 2020 vil fordyrende forsinkelser grundet manglende adgang til enkelte lejligheder viderefaktureres til beboerne.

Radiatorer
Nogle lejligheder skal have altan med udgang hvor der nu sidder en radiator. I den forbindelse skal HB ind i alle lejligheder! I forbindelse med arbejdet tømmes vandet af systemet, hvorfor der efterfølgende skal luftes ud i alle lejligheder, for at systemet fungerer optimalt.

Beboere der skal have flyttet radiator informeres særskilt om dette arbejde.

Maling og lignende efterarbejde er beboers eget ansvar.

Skift af vinduer
Vinduer skiftes for en side af bygningen ad gangen.

På dagen for skiftet skal der være ryddet minimum 1½ m foran vinduet i hele vinduets bredde. Det er ikke et svinende arbejde, hvorfor yderligere afdækning som udgangspunkt ikke er nødvendig – håndværkerne rydder naturligvis op efter sig. Har du genstande du er særligt øm over, kan de med fordel fjernes eller afdækkes.

Det nye vindue monteres samme dag som det gamle fjernes, så der kommer ikke til at være hul i muren i lang tid. Indvendigt afsluttes med hvidmalede lister så det er pænt – Der kan opstå revner i eksisterende træværk, ligesom sømhuller kan være synlige – det er beboers eget ansvar at sørge for nødvendig færdigmaling af disse!

Skift af eksisterende altandøre
Samme som ’Skift af vinduer’.

Montering af ny altandør
Dette sker i etaper. Først brydes væggen under vinduet ned udefra og erstattes af en midlertidig løsning. Er der en indvendig plade, bliver denne siddende. Alternativt opsættes der afskærmning indvendigt, inden nedbrydning påbegyndes. Vindueskarmen skal ryddes og der skal gøres plads foran vinduet.

Når døren skal monteres, skal der som udgangspunkt være ryddet 1½ m inden for dørens placering i hele vinduets bredde, dog med flg undtagelser:

 • Skal altandøren monteres i et eksisterende køkken, må elementer på tværvæggen, der delvist dækker for døråbningen gerne blive stående. Dog skal hele vinduesåbningen være fri ned til gulvhøjde. Vandrør fra stigstrenge til håndvask skal være lagt ned under gulvet, inden døren monteres. Det er beboers eget ansvar at sørge for dette!
 • Er det en fransk altan der skal etableres, åbner dørene indad. Af hensyn til brandkrav skal disse kunne åbnes helt op. Der skal derfor være ryddet minimum 50 cms dybde i hele vinduets bredde.

Selve altanen monteres først når HB er færdige og har fjernet stillads på etape 4. Af
sikkerhedshensyn vil døren være aflåst indtil altanen er på plads. Der er vinduer over døren, som kan åbnes til udluftning.

Bemærk at der indvendigt lukkes af med en glat plade fra vindueskarm og ned til gulv samt lister som ved vinduerne. Pladerne er grundet, men ikke færdigmalet, og det er således beboers eget ansvar at færdigmale. Ved pudsede lysninger, afsluttes med glat puds ned til de nye gulvbrædder. Der monteres ikke fodpanel. Efterfølgende spartling, beklædning og malerbehandling er ikke inkluderet i projektet og det er beboers eget ansvar at færdigmale.

Der udlægges nye fyrretræsbrædder i det nye dørhul, som lægges tæt op til eksisterende gulv og afsluttes mod bundstykke i den nye dør. Gulvbrædderne er ubehandlede og det er op til beboere selv at afslutte med den ønskede overfladebehandling.

Midlertidig plastafdækning af vinduer
Eksisterende vinduer afdækkes med plast mens facadefuger udkradses. Dette er for at minimere støvgener i lejlighederne, da det støver meget at kradse fuger ud.

Når de nye mørtelfuger skal etableres, bliver vinduerne dækket af med plast igen – denne gang for at beskytte mod mørtelstænk og efterfølgende afsyring. I etape 1 bliver vinduerne udskiftet inden mørtelfugerne bliver udført pga. temperaturer, så her er det ekstra vigtigt at afdække de nye vinduer.

Plasten bliver fjernet så snart det er muligt. Det er ikke muligt at åbne vinduerne, mens der er plast for.

Kælderrum
Der skal isoleres loft i kælderen, hvilket kræver adgang til samtlige kælderrum. Dette arbejde varsles der særskilt om – bestyrelsen samarbejder med HB om at finde en løsning, der medfører mindst mulig gene for beboerne.

Kontakt
Bestyrelsen kan altid kontaktes, hvis der er spørgsmål eller hvis der observeres forhold, som bestyrelsen bør reagere på. Skriv til os på bestyrelsen@abdannevirke.dk.


13/12 2019: Foreløbig tidsplan med ugenumre

Der tages forbehold for forsinkelser undervejs:


18/11 2019: Orientering udsendt ifm xGF

I november 2019 iværksættes det renoveringsprojekt og altanprojekt, der blev vedtaget på Generalforsamlingen 2017.

Projektet har været længe undervejs, men startes endeligt op i løbet af november 2019. Hovedentreprenør er Hovedstadens Bygningsentreprise A/S.

Projektet afvikles i 4 etaper:

 • 1. etape: Dannevirkegade 26-32.
 • 2. etape: Dannevirkegade 22-24, Alsgade 7-9 og Slesvigsgade 21.
 • 3. etape: Slesvigsgade 23-31.
 • 4. etape: Slesvigsgade 33, Slien 2-6.

Endelig tidsplan for projektet foreligger desværre endnu ikke, men offentliggøres på abdannevirke.dk når den haves. Opsætning af stillads til 1. etape påbegyndes i uge 47.

Det er lykkedes at opnå tilskud fra Københavns Kommune på op til 15 millioner kr til energiforbedrende tiltag – det vil sige udskiftning af vinduer samt isolering af tag og etageadskillelse mod kælder.

Adgang til lejligheder

Det er vigtigt at holde øje med varsler fra Hovedstadens Bygningsentreprise A/S i forhold til adgang til lejligheder og sørge for at de har adgang til de nødvendige ting.
Bestyrelsen gør opmærksom på at jf. vedtægternes §10, stk. 4 og 5 har andelshavere pligt til at sørge for, at foreningens håndværkere m.fl. har adgang til lejemålet for udbedring af bygningsdele, som hører under foreningens ansvar, samt at disse bygningsdele er tilgængelige. Modarbejdes dette, vil bestyrelsen jf. vedtægternes § 22, stk. d og lejelovens §93, stk. c, være berettiget til at indlede eksklusion af pågældende andelshaver.

For lejere gør samme sig gældende, med udgangspunkt i lejelovens §93. stk c.

Tag og loftsetage

Det eksisterende tag nedtages og nyt tegltag etableres. Taget isoleres og der etableres skillevægge, så beboere på 4. sal har mulighed for at tilkøbe arealet umiddelbart over den eksisterende lejlighed. Lejligheder på 4. sal får nye loftsrum over fortrappen, ligesom et teknikrum til udsugning etableres i kip over afsats/loftsrum.

Der opsættes ny, mere energibesparende udsugning til opgange med mekanisk sug.
Hjørnekviste i gården skiftes.

Vinduer/altandøre

Samtlige vinduer fra stuen til 4. sal udskiftes. Mod gaden bliver det koblede trævinduer fra Bøjsø, mens der mod gården kommer to-lags træ/alu-vinduer fra Frovin.

Hvor der er tilkøbt altaner foretages der nedbrydning af brystning og evt radiator flyttes til væggen ved siden af vinduet.

Bøjsø/Frovin leverer også døre til både nye og eksisterende altaner, som matcher vinduerne.

Isolering stueetage

Etageadskillelsen mellem kælder og stueetage isoleres med batts på undersiden. Der indblæses isolering over buen i porten, ligesom de to gennemgange mod Dannevirkegade og Alsgade isoleres i loftet.

Facader

Facader mod både gård og gade omfuges. Dette var ikke en del af det oprindelige projekt, men var medtaget som en option. Da det blev muligt at medtage det inden for den økonomiske ramme, blev det gjort. Facaden sikres således mange år frem og vi sparer fremtidige udgifter til lift/stillads for at reparere. Det er desuden en fordel at gøre det inden altaner opsættes.

Portaler om gadedøre samt gesims afrenses og repareres.

Frasalg af loftsareal

Der foreligger allerede 12 bindende tilsagn om tilkøb af arealet, hvilket vil give foreningen en engangsindtægt på ca 4,5 mio kr i salgspris, samt en årlig merindtægt i boligafgift på over ¼ mio kr. Endelig indtægt afhænger af endeligt antal kvm, hvilket først kan opmåles endeligt efter projektet er færdiggjort.
Det er bestyrelsens forhåbning at frasælge yderligere arealer fremadrettet. Disse vil blive solgt til den til enhver tid gældende kvadratmeterpris i foreningen.

Altaner

Hvor der er tilkøbt altaner, opsættes disse efter tag/vinduer/facade er færdiggjort og stilladset er fjernet.

Yderligere info

Der er oprettet en underside på foreningens hjemmeside, hvor information løbende lægges op: https://abdannevirke.dk/praktisk-info/renoveringsprojekt-2019-2020/