Husorden

Husorden for A/B Dannevirke

Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32.
Vedtaget på generalforsamlingen 24/4 2016.
Senest opdateret på generalforsamlingen 31. august 2020

Affald:
Husholdningsaffald anbringes i containerne i skraldeskurene. Andet affald sorteres jævnfør afmærkning på containerne. Der forefindes særskilte containere til pap, papir, glas, metal, hård plast, elektronik samt dagrenovation. Storskrald anbringes i det afmærkede skur i gården.
Ved byggeaffald eller affald på over en meter kontakt viceværten. Farligt affald placeres ved stålskab i storskraldsrummet.
Se endvidere opslag i ejendommen samt affaldsguiden på www.kk.dk/affald.
Efterladt affald på ejendommens fællesarealer (hoved- eller bagtrapper) vil blive fjernet på beboernes regning.

Altaner:
Se tillæg herunder.

Antenner og parabol:
Ejendommen er tilsluttet fællesantenneanlæg, hvorfor der ikke gives tilladelse til opsætning af individuelle antenner, paraboler og lign. (ej heller på altaner!)

Badekabiner:
Vedligeholdelsesvejledning for badekabinerne skal følges. Det er ikke tilladt at bore i vægge og loft uden foregående instruktion. Vedligeholdelsesvejledning kan findes på abdannevirke.dk.
Ved fraflytning vil evt. skader eller misvedligehold blive udbedret på den fraflyttende beboers regning.

Barnevogne:
Barne- og legevogne mv. må ikke placeres i opgange eller rundt om i gården. Af hensyn til brandrisiko, sikring af brandveje og generel orden skal de sættes i cykelkældre eller i det særligt indrettede kælderrum til barnevogne. Nøgle til dette kan anskaffes ved henvendelse til viceværten mod betaling af depositum.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen har kontor ved Alsgade 7 i kælderen med indgang fra gården.
Der holdes minimum bestyrelsesmøde en gang om måneden.
Henvendelser til bestyrelsen skal ske skriftligt og kan afleveres i postkassen ved viceværtens kontor eller sendes til bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk. Se Vicevært.

Børn:
Børn kan lege på legepladsen i gården. Det er ikke tilladt at lege på ejendommens lofts-, kælder-, trappe- og gangarealer. Boldspil må finde sted under hensyntagen til øvrige beboere, dog ikke op ad ejendommens murværk.

Cykler:
Skal sættes i stativer i gården eller i cykelkældrene.

Dokumenter:
Andelshaveren er forpligtet til at opbevare dokumenter på forsvarlig vis.
Dokumenterne omfatter de gældende vedtægter, husorden, seneste godkendte regnskab og budget, samt de 2 seneste års generalforsamlingsreferater. Såfremt et eller flere dokumenter mangler, bliver andelshaveren pålagt at skaffe de manglende dokumenter. Andelshaveren kan rekvirere dokumenterne gennem administrator elektronisk uden beregning eller per post, mod et gebyr på kr. 500,00. Desuden kan dokumenterne findes på abdannevirke.dk.

Fest:
Private fester bedes varslet ved opslag i trappeopgangene i god tid før festens afholdelse. Vis hensyn! se også Musik.

Fodring af dyr:
Al fodring af dyr på ejendommens fællesarealer er strengt forbudt – det tiltrækker rotter!

Fremleje:
Fremleje skal godkendes af bestyrelsen jf §12 i vedtægterne. Fremlejekontrakt kan rekvireres hos administrator. Se kontaktoplysninger på abdannevirke.dk.

Fugt:
Det er vigtigt at foretage hyppige udluftninger af lejlighederne for at undgå fortætningsfugt. se Ventilation

Fællesarealer:
Fællesarealer og -faciliteter skal efterlades i ryddelig og rengjort stand efter brug.

Hjemmeside:
Foreningens hjemmeside ligger på www.abdannevirke.dk, hvor man kan finde relevante dokumenter, vejledninger, referater etc.

Husdyr:
Ikke larmende husdyr er tilladt. Dette inkluderer katte, gnavere, reptiler og fisk. Dette inkluderer ikke hunde og fugle. Der må ikke være husdyr i gården. Gentagne klager over et husdyr med skriftlig advarsel kan føre til tvungen afskaffelse af husdyret eller eksklusion af foreningen.

Installationer
El-installationer, opsætning af opvaske- og vaskemaskiner mv. skal ske på håndværksmæssig forsvarlig vis i overensstemmelse med gældende regler, herunder indhentelse af fornødne tilladelser mv.

Korttidsudlejning [NB: Dette er en midlertidig tilføjelse, som kun er gyldig frem til 1. juli 2021]
Ved korttidsudlejning af lejlighed jævnfør vedtægternes §12 stk 5-6 skal følgende regler overholdes:
– Via opslag på opslagstavle i opgang skal medbeboere orienteres om udlejningen. Opslaget skal indeholde andelshavers navn og adresse samt datoer hvor lejligheden er udlejet.
– Bestyrelsen skal inden udlejning påbegyndes orienteres via formular på abdannevirke.dk/korttidsfremleje
– Hvis andelshaver er bortrejst under udlejningen, skal en anden kontaktperson udpeges, som kan varetage andelshavers ansvar under udlejningen.

Kælder- og loftsrum:
Til hver lejlighed hører ét kælder- eller loftsrum, som er registreret hos viceværten. Sammenlagte lejligheder har dog to rum. Rummet skal være forsynet med nummer og hængelås. Henstilling af genstande i andre rum er ikke tilladt og genstandene vil blive fjernet for beboers regning. Rummet skal tømmes i forbindelse med fraflytning, ellers vil tømning blive udført på den fraflyttende beboers regning. Værdifulde effekter bør ikke opbevares i kælder- og loftsrum. Vinduer i loftsrum skal holdes lukket pga. risikoen for vildfarne duer. Alle døre i kældre og på lofter skal holdes lukkede.

Luk døren:
Husk at holde alle døre og porte i ejendommen aflåst af hensyn til brandfare, indbrud, rotter mv.

Motorkørsel:
Det er forbudt at køre på motoriserede køretøjer i gården, dels pga. støjmæssig gene og af risiko for at udsætte legende børn for fare.

Musik:
Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter og lign. lydkilder skal ske under hensyntagen til naboer. Musikafspilning og musikudøvelse er ikke tilladt i tidsrummet kl. 22-07. I weekenden ikke mellem 23-09.

Nøgler:
Beboerne kan aflevere nøgler til deres lejlighed hos viceværten i forbindelse med byggeprojekter og lign. Beboerne kan også bestille ekstra nøgler til deres opgang. Der kvitteres ved enhver nøgleaf- eller udlevering. se Vicevært.

Ombygninger:
Ombygninger i den enkelte beboers lejlighed skal godkendes af bestyrelsen og skal udføres på håndværksmæssig forsvarlig vis i overensstemmelse med gældende regler, herunder indhentelse af fornødne tilladelser og godkendelser hos myndighederne. se Bestyrelsen.

Parkering:
Parkering i Slien er forbeholdt gæster til foreningens beboere. Parkeringstilladelse kan afhentes hos viceværten i kontortiden.

Rygning:
Det er ikke tilladt at ryge på for- og bagtrapper eller i vaskekælder. Ved rygning i gården henstilles til at de opstillede askebægre benyttes.

Støj:
Vis hensyn til de øvrige beboere! Undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Det gælder både ved udførelse af arbejder i lejligheden og ved benyttelse af radio, fjernsyn, mv.
Støjende værktøj (boremaskiner o.lign.) må ikke benyttes i tidsrummet kl. 20-07 og i weekenden mellem 18-09.
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler må ikke være til gene for de øvrige beboere.
Udvis afdæmpet adfærd ved ophold i gården i morgen- og/eller aftentimerne.
Affyring af fyrværkeri fra ejendommens areal (gælder også altaner) er ikke tilladt.

Trappeopgange:
Det er forbudt at placere genstande og effekter på ejendommens trappe-, lofts- og kælderarealer af hensyn til brandfaren, sikring af brandveje – samt trappevaskeren, der ikke kan komme til. Effekterne vil blive fjernet på beboerens regning. Hjælp med til at holde opgangene pæne og rene!

Tørring af tøj:
Kan ske på tørresnorene i gården.

Vaskeri:
Inventar i vaskeriet skal behandles med omhu og rengøres efter brug – se anvisninger i vaskeriet. Døren til vaskeriet skal holdes lukket. Vaskeriet har lukket i tidsrummet kl. 21.30-07. Vaskebrik købes hos viceværten og beløbet lægges til den månedlige husleje se Vicevært.

Ventilation:
Det er ikke tilladt at tildække eller justere på ventilationen i lejligheder med mekanisk sug.

Vicevært:
Vicevært har kontor i kælderen under Alsgade 7 med indgang fra gården. Se kontaktoplysninger og træffetid på abdannevirke.dk.
Anmeldelse af skader på ejendommen rettes til viceværten.

Særlige bemærkninger:
Beboeren har ansvaret for sin lejlighed, samt personer, som beboeren giver adgang til ejendommen. Beboeren skal herudover overholde de almindelige ordensregler, der gælder for etageejendomme og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af ejendommen.
I mange tilfælde vil beboerne kunne hente råd og vejledning på foreningens hjemmeside – abdannevirke.dk – eller hos viceværten. se Vicevært.

Bestyrelsen og administrator har påtaleret ved enhver overtrædelse af husordenen, som betragtes som misvedligehold af forpligtelserne overfor foreningen. I grovere tilfælde, eller ved gentagelser trods påtale, kan beboeren ekskluderes fra foreningen jf vedtægternes §23.

– Vis generelt størst mulig hensyn til de øvrige beboere, og vær med til at værne om ejendommen!

Mvh.
/Bestyrelsen i A/B Dannevirke


Tillæg til husorden for A/B Dannevirke
Husordensregler for altaner
Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32.
Vedtaget på generalforsamlingen 31. august 2020

Altankasser m.m.:

 • Altankasser og krukker skal monteres så de hænger indvendigt på altanerne. Udvendige altankasser og krukker er ikke tilladt, da de udgør en sikkerhedsmæssig risiko og medfører vand- og jordgener for underboen.
 • Blomstervanding på altanerne skal foretages under hensyntagen til underboen.

Generelle regler:

 • Andelshaver er ansvarlig ved skader eller misligholdelse af altanen.
 • Opsætning, vedligeholdelse og udskiftning af stofbeklædning/afskærmning på altaner påhviler andelshaver. Farven skal dog være Frederiksberggrøn.
 • Markiser og parasoller er tilladt, hvis disse ikke breder sig ud over altanens omfang.
 • Flag, bannere og lignende bedes begrænset til højtider.
 • Altaner, gulve samt vægge må ikke males.
 • Antenner og parabol. Se husorden.
 • Vis hensyn til andre beboere ved tæpperystning og luftning af dyner m.m.
 • Det er ikke tilladt at opbevare affald eller andre ikke altan relaterede effekter på altanen, ej heller må der smides affald eller cigaretter/cigaretskod fra altanen.
 • Det er ikke tilladt at fodre fugle fra altanerne, og det frarådes at man efterlader madrester på altanen, da dette kan tiltrække fugle og andre dyr.
 • Fest og musik. Se husorden.
 • Det er ikke tilladt at fastgøre noget på ydermuren.

Grill og åben ild:

 • Elektrisk grill eller gasgrill er tilladt på altanerne. Husk ikke-brandbart underlag. Vær opmærksom på, at grill ikke må medføre røggener for naboerne ifølge Københavns Kommunes regler.
 • Kulgrill, engangsgrill, åben ild og lignende er ikke tilladt på altanerne pga. brandrisiko.
 • Det er ikke tilladt at fyre fyrværkeri af fra altanerne.

Belysning:
Det er tilladt at have lamper på altanerne. Disse skal opfylde følgende krav:

 • Lamper skal være godkendt til udendørsbrug.
 • Lamper skal lyse nedad.
 • Undgå belysning og blinkende eller stærkt lys, der genere andre beboere.
 • Lamper må ikke monteres på ydermuren.