Husorden

Husorden for A/B Dannevirke

Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32.
Vedtaget på generalforsamlingen 24. april 2017
Senest opdateret på generalforsamlingen 8. juli 2021

Forord

Fællesskabet er afgørende i en andelsboligforening, hvor alle beboerne bidrager til at skabe et godt miljø og passe på den fælles ejendom. Reglerne i husordenen er vedtaget af beboerne med henblik på at forebygge konflikter, ved at skabe rammerne for god ro og orden og hensyntagen til hinanden. Reglerne er også indrettet med henblik på at begrænse udgifterne til ejendommens vedligeholdelse til gavn for alle.

I det tilfælde, at der opstår en konflikt, bør beboerne ved dialog med hinanden forsøge at finde en løsning. Hvis det ikke kan lade sig gøre selv at løse konflikten, kan andelsboligforeningens bestyrelse kontaktes.

Affald

Alt affald sorteres jævnfør kommunens affaldsordning og afmærkning på containerne. For nærmere information om sortering henvises til opslag i skraldeskurene eller affaldsguiden på kk.dk/affald.

Storskrald – dvs enkelte genstande, der er for store til at være i containerne – kan anbringes i det afmærkede skur i gården. Små genstande i kasser/poser er ikke storskrald og bortskaffes via almindelige affaldscontainere.

Farligt affald placeres ved stålskab i storskraldsrummet.

Byggeaffald må ikke anbringes i storskraldsrummet uden aftale med viceværten.

Efterladt affald på ejendommens fællesarealer (trapper eller kælderarealer) vil blive fjernet på beboernes regning.

Altaner – generelle regler:

Andelshaver er ansvarlig ved skader eller misligholdelse af altanen.

Opsætning, vedligeholdelse og udskiftning af stofbeklædning/afskærmning på altaner påhviler andelshaver. Farven skal dog være Frederiksberggrøn.

Markiser og parasoller er tilladt, hvis disse ikke breder sig ud over altanens omfang.

Flag, bannere og lignende bedes begrænset til højtider.

Altaner, gulve samt vægge må ikke males.

Vis hensyn til andre beboere ved tæpperystning og luftning af dyner m.m.

Det er ikke tilladt at opbevare affald eller andre ikke altan relaterede effekter på altanen, ej heller må der smides affald eller cigaretter/cigaretskod fra altanen.

Det er ikke tilladt at fodre fugle fra altanerne, og det frarådes at man efterlader madrester på altanen, da dette kan tiltrække fugle og andre dyr.

Det er ikke tilladt at fastgøre noget på ydermuren.

Altaner – grill og ild

Elektrisk grill eller gasgrill er tilladt på altanerne. Husk ikke-brændbart underlag. Vær opmærksom på, at grill ikke må medføre røggener f or naboerne ifølge Københavns Kommunes regler.

Kulgrill, engangsgrill, åben ild og lignende er ikke tilladt på altanerne pga. brandrisiko.

Det er ikke tilladt at fyre fyrværkeri af fra altanerne.

Altaner – lamper og belysning

Det er tilladt at have lamper på altanerne. Disse skal opfylde følgende krav:

  • Lamper skal være godkendt til udendørsbrug.

  • Lamper skal lyse nedad.

  • Undgå belysning og blinkende eller stærkt lys, der generer andre beboere.

  • Lamper må ikke monteres på ydermuren.

Altaner – planter og altankasser

Altankasser og krukker skal monteres så de hænger indvendigt på altanerne. Udvendige altankasser og krukker er ikke tilladt, da de udgør en sikkerhedsmæssig risiko og medfører vand og jordgener for underboen.

Blomstervanding på altanerne skal foretages under hensyntagen til underboen.

Antenner og parabol

Ejendommen er tilsluttet fællesantenneanlæg, hvorfor der ikke gives tilladelse til opsætning af individuelle antenner, paraboler og lignende.

Barnevogne

Barnevogne mv. må ikke placeres i opgange eller rundt om i gården, men henvises til det særligt indrettede barnevognsrum under Slien 4. Nøgle til dette kan anskaffes ved henvendelse til viceværten mod betaling af depositum. Barnevogne der ikke er i aktivt brug henvises til beboernes opbevaringsrum.

Børn

Det er ikke tilladt at lege på ejendommens kælder-, trappe- og gangarealer. Boldspil må finde sted i gården under hensyntagen til øvrige beboere, dog ikke op ad ejendommens murværk.

Cykler

Skal sættes i stativer i gården eller i cykelkældrene. Cykler der ikke er aktivt i brug henvises til beboernes opbevaringsrum.

Fodring af dyr

Al fodring af dyr på ejendommens fællesarealer er strengt forbudt – det tiltrækker rotter

Fællesarealer

Fællesarealer og faciliteter skal efterlades i ryddelig og rengjort stand efter brug.

Husdyr

Ikke larmende husdyr er tilladt. Dette inkluderer katte, gnavere, reptiler og fisk. Dette inkluderer ikke hunde og fugle. Der må ikke være husdyr i gården. Gentagne klager over et husdyr med skriftlig advarsel kan føre til tvungen afskaffelse af husdyret eller eksklusion af foreningen.

Installationer

El-installationer, opsætning af opvaske- og vaskemaskiner mv. skal ske på håndværksmæssig forsvarlig vis i overensstemmelse med gældende regler, herunder indhentelse af fornødne tilladelser mv.

Korttidsudlejning

[NB: Dette er en midlertidig tilføjelse, som kun er gyldig frem til 1. juli 2022]

Ved korttidsudlejning af lejlighed jævnfør vedtægternes §12 stk 5-6 skal følgende regler overholdes:

  • Via opslag på opslagstavle i opgang skal medbeboere orienteres om udlejningen. Opslaget skal indeholde andelshavers navn og adresse samt datoer hvor lejligheden er udlejet.

  • Bestyrelsen skal inden udlejning påbegyndes orienteres via formular på abdannevirke.dk/korttidsfremleje

  • Hvis andelshaver er bortrejst under udlejningen, skal en anden kontaktperson udpeges, som kan varetage andelshavers ansvar under udlejningen.

Kælder- og loftsrum

Til hver lejlighed hører ét kælder- eller loftsrum, som er registreret hos administrator. Sammenlagte lejligheder har dog to almindelige rum eller ét stort rum. Henstilling af genstande i andre rum er ikke tilladt og genstandene vil blive fjernet for beboers regning. Rummet skal tømmes i forbindelse med fraflytning, ellers vil tømning blive udført på den fraflyttende beboers regning. Værdifulde effekter bør ikke opbevares i kælder- og loftsrum. Det anbefales at undgå at sætte papkasser og fugt-følsomme genstande direkte på gulvet i kælderen eller op ad ydervægge. Alle døre i kældre og på lofter skal holdes lukkede.

Luk døren

Alle døre og porte i ejendommen skal holdes aflåst af hensyn til brandfare, indbrud, rotter mv.

Motorkørsel

Det er forbudt at køre på motoriserede køretøjer i gården.

Ombygninger

Ombygninger i den enkelte beboers lejlighed skal godkendes af bestyrelsen og skal udføres på håndværksmæssig forsvarlig vis i overensstemmelse med gældende regler, herunder indhentelse af fornødne tilladelser og godkendelser hos myndighederne.

Parkering

Parkering i Slien er forbeholdt gæster til foreningens beboere. Parkeringstilladelse kan rekvireres ved henvendelse til viceværten

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på foreningens indendørs fællesarealer. Henkastning af skodder i gården er ikke tilladt.

Støj og naboskab

Vis hensyn til de øvrige beboere! Undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Det gælder både ved udførelse af arbejder i lejligheden og ved benyttelse af radio, fjernsyn, mv.

Musikafspilning og musikudøvelse er ikke tilladt i tidsrummet kl. 22-07. I w eekenden ikke mellem 23-09.

Støjende værktøj må ikke benyttes i tidsrummet kl. 20-07 og i weekenden mellem 18-09.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Udvis afdæmpet adfærd ved ophold i gården eller på altaner i morgen- og/eller aftentimerne.

Private fester bedes varslet ved opslag i egen og nabo-opgang i god tid før festens afholdelse. Der skal dog stadig vises hensyn til naboerne!

Affyring af fyrværkeri fra ejendommens areal (gælder også altaner) er ikke tilladt.

Trappeopgange og fællesarealer

Det er forbudt at placere genstande på ejendommens trappe- og kælderarealer. Det er dog tilladt at have en fodmåtte foran døren. Alle andre effekter vil blive fjernet på beboerens regning.

Vaskeri

Inventar i vaskeriet skal behandles med omhu og rengøres efter brug – se anvisninger i vaskeriet. Døren til vaskeriet skal holdes lukket. Vaskebrik købes hos viceværten og beløbet lægges til den månedlige husleje

Ventilation

Det er ikke tilladt at tildække eller justere på ventilationen i lejligheder med mekanisk sug.

Særlige bemærkninger:

Beboeren har ansvaret for sin lejlighed, samt personer, som beboeren giver adgang til ejendommen. Beboeren skal herudover overholde de almindelige ordensregler , der gælder for etageejendomme og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af ejendommen.

I mange tilfælde vil beboerne kunne hente råd og vejledning på abdannevirke.dk, på abdannevirke.probo.dk eller hos viceværten.

Bestyrelsen og administrator har påtaleret ved enhver overtrædelse af husordenen, som betragtes som misvedligehold af forpligtelserne overfor foreningen. I grovere tilfælde, eller ved gentagelser trods påtale, kan beboeren ekskluderes fra foreningen jf. vedtægternes §23.

Vis generelt størst mulig hensyn til de øvrige beboere, og vær med til at værne om ejendommen!

Mvh.
/Bestyrelsen i A/B Dannevirke